Boek direct
Hotel Jellentrup
Discount slider image

Boek direct

U boekt bij ons altijd tegen de beste prijs!

Onze website Andere boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie

WIJ VERWIJZEN NAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEHOGA:
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET HOTELACCOMMODATIECONTRACT
HOTEL JELLENTRUP (VANAF NOVEMBER 2017).

Zie ook de boekingsvoorwaarden en huisregels van Hotel Jellentrup.


I. Toepassingsgebied


(1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verhuur van hotelkamers met het oog op
kamers voor logies, alsmede alle andere diensten en leveringen die door het hotel aan de klant worden verstrekt.
door het hotel aan de klant geleverde diensten en leveringen.
2. de onderhuur of onderpacht van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan
verblijfsdoeleinden de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist, waarbij § 540 para.
2. Van lid 1, zin 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) wordt afgezien, voor zover de klant geen consument is. 3. De klant is niet aansprakelijk voor de schade die hij lijdt.
De voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien zij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
vooraf schriftelijk overeengekomen.


II. Sluiting van de overeenkomst, overeenkomstsluitende partijen; verjaringstermijn


(1) Het contract komt tot stand door aanvaarding door het hotel van de aanvraag van de klant. De
2. Het staat het hotel vrij de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.
De overeenkomstsluitende partijen zijn het hotel en de klant. Indien een derde namens de klant heeft besteld, is hij aansprakelijk voor de
het hotel samen met de klant als hoofdelijk schuldenaar voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de hotelaccommodatie
het hotelaccommodatiecontract, mits het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde heeft ontvangen. 3. Het hotel is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het gebruik van de derde.
(3. Alle vorderingen tegen het hotel verjaren in beginsel een jaar na het begin van de normale verjaringstermijn.
kennisafhankelijke reguliere verjaringstermijn van § 199 (1) van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Vorderingen tot schadevergoeding
verjaart na vijf jaar, ongeacht kennis. De verkorting van de verjaringstermijn geldt niet voor
vorderingen gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel.


III. Diensten, prijzen, betaling, verrekening


(1) Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.
de overeengekomen diensten te verlenen.
De klant is verplicht de tarieven te betalen die gelden voor de terbeschikkingstelling van de kamers en de andere diensten waarvan de klant gebruik maakt.
de geldende of overeengekomen hotelprijzen voor de terbeschikkingstelling van de kamer en de overige door de klant gebruikte diensten. Dit geldt ook voor
Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van het hotel aan derden geregeld door de klant. 3.
De overeengekomen prijzen zijn inclusief de respectieve wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Als de
de periode tussen de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt en de
het hotel voor deze diensten stijgt, kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs verhogen met een
contractueel overeengekomen prijs met een redelijk bedrag, doch met niet meer dan 5%. 4. De Commissie kan de contractueel overeengekomen prijs niet wijzigen.
4. de prijzen kunnen ook door het hotel worden gewijzigd indien de klant later verandert
aantal geboekte kamers, de door het hotel verleende diensten of de verblijfsduur van de gasten en het hotel gaat hiermee akkoord.
en het hotel gaat hiermee akkoord. > Aanvulling door boekingsbepaling / huisregels
5. De facturen van het hotel zijn betaalbaar op de dag van aankomst zonder aftrek. Het hotel heeft het recht
de opgebouwde vorderingen te allen tijde op te eisen en onmiddellijke betaling te eisen. In geval van
bij wanbetaling is het hotel gerechtigd de respectieve wettelijke vertragingsrente van
momenteel 8% of, voor juridische transacties waarbij een consument betrokken is, 5% boven het basistarief.
boven de basisrente. Het hotel behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te bewijzen.
schade.
Het hotel heeft het recht om bij het sluiten van het contract een redelijk voorschot te vragen in de vorm van een creditcardgarantie of een waarborgsom.
creditcard garantie of borg. Het bedrag van het voorschot en de
betalingsdata kunnen schriftelijk in het contract worden overeengekomen. 7.
7. De klant kan een vordering van het hotel slechts compenseren of verminderen met een onbetwiste of rechtsgeldige vordering.
vordering van het hotel alleen met een onbetwiste of rechtsgeldige vordering.


IV. Terugtrekking door de klant (d.w.z. annulering) / niet-gebruik van de diensten van de
Hotel

(1) Annulering door de klant van het met het hotel gesloten contract behoeft de schriftelijke toestemming van het hotel.
overeenkomst van het hotel. Indien deze toestemming niet wordt gegeven, moet de overeengekomen prijs uit hoofde van het contract worden betaald, zelfs indien de klant niet
contract, zelfs indien de klant geen gebruik maakt van de contractuele diensten. Dit geldt niet in geval van
schending van de verplichting van het hotel om rekening te houden met de rechten, rechtsgoederen en belangen van de
belangen van de klant, indien het niet langer redelijk is te verwachten dat de klant zich houdt aan de
of recht heeft op enig ander wettelijk of contractueel herroepingsrecht.
> Zie ook de reserveringsvoorwaarden van Hotel Jellentrup.
(2) Indien het hotel en de klant schriftelijk een datum voor herroeping van het contract zijn overeengekomen zonder
de klant kan het contract opzeggen zonder dat het hotel aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding. Het recht van de klant om de overeenkomst te herroepen vervalt indien
de klant zijn herroepingsrecht tegenover het hotel niet schriftelijk uitoefent op de overeengekomen datum.
het hotel schriftelijk op de overeengekomen datum, tenzij er sprake is van een geval van herroeping door de klant overeenkomstig nummer 1, zin 3.
(3. Voor de niet door de klant bezette kamers is het hotel aansprakelijk voor de
zal het hotel de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan anderen en de bespaarde kosten verrekenen. 4.
4. het hotel kan de contractueel overeengekomen vergoeding eisen en een forfaitaire inhouding doen voor
bespaarde kosten tegen een vast tarief. In dat geval is de klant verplicht ten minste 80% van de contractueel vastgelegde bedragen te betalen.
van de contractueel overeengekomen prijs voor logies en ontbijt.
> Aanvulling door boekingsbepaling / huisregels
Het staat de klant vrij te bewijzen dat de bovengenoemde vordering niet is ontstaan of niet in de
het gevraagde bedrag.

V. Annulering door het hotel


1. voor zover een recht van de klant om zich binnen een bepaalde termijn kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken
termijn schriftelijk is overeengekomen, heeft het hotel van zijn kant het recht zich gedurende deze termijn uit het contract terug te trekken.
contract gedurende deze periode indien er aanvragen zijn van andere klanten voor de contractueel geboekte kamers
en de klant doet geen afstand van zijn herroepingsrecht bij navraag door het hotel.
(2) Indien een overeengekomen voorschot of een overeenkomstig clausule III nr. 6 vereist voorschot niet wordt betaald, zelfs nadat de
het hotel een redelijke termijn heeft gesteld, heeft het hotel eveneens het recht zich uit het contract terug te trekken.
heeft ook het recht de overeenkomst op te zeggen.
> Aanvulling door boekingsbepaling / huisregels
Bovendien heeft het hotel het recht zich buitengewoon terug te trekken uit het contract om een objectief gerechtvaardigde reden, bijvoorbeeld indien de gast
contract om objectief gerechtvaardigde redenen, bijvoorbeeld in geval van
- overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, de uitvoering van het contract onmogelijk maken; of
de uitvoering van het contract onmogelijk maken;
- kamers worden geboekt onder misleidende of valse informatie van essentiële feiten, bijvoorbeeld in de persoon van de klant of het doel.
klant of het doel, worden geboekt;
- het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de hotelservice
de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de publieke reputatie van het hotel zonder
publieke reputatie van het hotel, zonder dat dit kan worden toegeschreven aan de sfeer van controle of organisatie van het hotel.
is toe te schrijven aan het hotel.
- er sprake is van schending van clausule I nr. 2 hierboven. 4.
4. in geval van gerechtvaardigde terugtrekking door het hotel heeft de klant geen recht op schadevergoeding.
> Aanvulling door boekingsbepaling / huisregels


VI. terbeschikkingstelling, overdracht en teruggave van kamers


(1) De klant verwerft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van specifieke kamers.
2. De gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 14.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst.
3. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.
3. De kamers moeten uiterlijk om 11.00 uur op de overeengekomen dag van vertrek worden ontruimd en ter beschikking van het hotel worden gesteld.
het hotel uiterlijk om 11.00 uur. Daarna is het hotel gerechtigd de te late ontruiming van de kamer in rekening te brengen voor zijn
gebruik van de kamer boven het contract tot 13.00 uur, 50% van de volledige logiesprijs (catalogusprijs)
100% vanaf 14.00 uur. Contractuele vorderingen van de klant zijn niet
gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen aanspraak maakt op een gebruiksvergoeding of dat de aanspraak aanzienlijk lager is.
aanspraak op een gebruiksvergoeding is ontstaan.
> Supplement bij Boekingsreglement / Huisregels

VII. Haftung des Hotels


1. Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für seine Verpflichtungen aus dem
Vertrag. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel die
Pflichtverletzung zu vertreten hat, sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtverletzung
des Hotels steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Sollten Störungen
oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf
unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das
ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu
halten.
2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen, das
ist bis zum Hundertfachen des Zimmerpreises, höchstens 3.500 Euro, sowie für Geld, Wertpapiere
und Kostbarkeiten bis zu 800 Euro. Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten können bis zu einem
Höchstwert von 3.500 Euro (Versicherungssumme des Hotels einsetzen) im Hotel- oder Zimmersafe
aufbewahrt werden. Das Hotel empfiehlt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die
Haftungsansprüche erlöschen, wenn nicht der Kunde nach Erlangen der Kenntnis von Verlust,
Zerstörung oder Beschädigung unverzüglich dem Hotel Anzeige macht (§ 703 BGB). Für eine
weitergehende Haftung des Hotels gelten vorstehende Nummer 1 Sätze 2 bis 4 entsprechend.
3. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf einem Hotelparkplatz, auch gegen
Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei
Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter
Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel nicht, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Vorstehende Nummer 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.
4. Nachrichten, Post und Warensendungen für die Gäste werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel
übernimmt die Zustellung, Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung
derselben. Vorstehende Nummer 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.
> Ergänzung durch Buchungsbestimmung / Hausordnung


VIII. Schlussbestimmungen


1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der Antragsannahme oder dieser
Geschäftsbedingungen für die Hotelaufnahme sollen schriftlich erfolgen. Einseitige Änderungen oder
Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam.
2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im
kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hotels. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38
Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz
des Hotels.
4. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist
ausgeschlossen.
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotelaufnahme
unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.